Missie en visie

1. Regels, normen en waarden
Op De Kubus hanteren we heldere regels en passen ze consequent en fair toe. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. En ouders ook. Kinderen moeten leren om normen en waarden te ontwikkelen en er mee om te gaan.
2. Sociale veiligheid
Veiligheid vinden we belangrijk op De Kubus. Niet in de zin van een hek om de school, maar we bieden kinderen sociale veiligheid. Onze leerkrachten kennen de kinderen en bieden structuur, veiligheid en vertrouwen. Een leerling voelt zich op zijn of haar plek op De Kubus.
3. Respect
Leerlingen, ouders en leerkrachten gaan op De Kubus samen en onderling op respectvolle wijze met elkaar om. We werken aan kennis, begrip en respect voor verschillende culturen en religies.
4. Zelfstandigheid
Kinderen leren zelfstandig werken binnen de kaders die De Kubus ze biedt. Een van onze uitgangspunten is zelfontdekkend leren met de leraar als coach. We leren van en met elkaar. Autonomie, competentie en relatie zijn basisbehoeften. Kinderen leren keuzes maken en we leren ze medeverantwoordelijk te zijn voor hun leren.
5. Communicatie
Duidelijkheid komt ook tot uitdrukking in open, heldere communicatie. De Kubus hecht waarde aan regelmatig persoonlijk contact tussen ouder en leerkracht. Onze leerkrachten staan graag voor kinderen en ouders klaar en komen afspraken uiteraard na.

Dit zijn onze uitgangspunten:
a) Autonomie, competentie en relatie als basisbehoeften
- Kinderen moeten zich niet volledig afhankelijk voelen van de leerkracht.
- De leerkracht biedt leerstof aan op het niveau van het kind, laat het kind meedenken, zodat het betrokken is bij het werk. Hij laat het de verantwoordelijkheid dragen voor de taakuitvoering. Het kind heeft dan plezier in de taak, waardoor het gedurende langere tijd kan werken.
- Kinderen moeten zich geaccepteerd voelen door hun omgeving. 
b) Leren van en met elkaar
- Samenwerken is een van de accenten die wij hoog waarderen. 
- De leerlingen vullen elkaar aan, en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten.
- Wij leren kinderen hulp te bieden en hulp te vragen. Maatjesleren en tutorleren zijn hier goede voorbeelden van.
- Als er problemen zijn tussen leerlingen onderling, proberen de leerlingen zelf een oplossing te vinden, al dan niet met behulp van de  leerkracht.
c) Structuur en voorspelbaarheid
- We hechten zeer veel waarde aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur.We vinden dat dit ten goede komt aan een veilig en rustig klimaat, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.
- Er zijn afspraken over: gevisualiseerde regels, inrichting van klas, school en plein, voorspelbaarheid leerkrachtgedrag, gestructureerde instructiemomenten, omgaan met uitgestelde aandacht, verschil tussen hulp en instructiemomenten e.d. 
d) Zelfontdekkend leren met de leraar als coach
- In de nieuwe school willen we ons nog meer gaan richten op vormen van zelfontdekkend leren. 
- We willen hier structureel aandacht aan besteden. Momenteel gebeurt dit in de keuzeklassen op dinsdag- of donderdagmiddag.
- Er wordt steeds gezocht naar nieuwe uitdagingen voor de kinderen. Zo krijgen ze de kans zichzelf verder te ontplooien en/of zich te verdiepen in een onderwerp naar keuze. Op die manier worden talenten ontwikkeld en ontdekt.
e) Vertrouwen in jezelf en de ander
- We streven naar een basis van wederzijds respect en vertrouwen.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden