Missie en visie

Respect

We zijn collegiaal en waarderen en helpen elkaar. We maken samen een veilige en vertrouwde omgeving. We zijn open en transparant. Diversiteit en verschil maakt ons sterker.

Kwaliteit

Onze basis is op orde. We stimuleren groei en ontwikkeling van alle kinderen en collega's. We werken doelgericht, persoonsgericht met autonomie voor leerlingen. Ons onderwijs is gestructureerd, sprankelend en toekomstgericht.

Passie

We zorgen voor dagelijkse verwondering. We zijn enthousiast, betrokken en positief. We worden uitgedaagd en krijgen kansen voor ontwikkeling en specialisatie. We worden gewaardeerd om wie we zijn en wat we doen.

Hieronder lichten we de kernwaarden nog iets verder toe.

Respect

Op De Kubus is het heel erg belangrijk om vanuit veiligheid en vertrouwen te werken. Vertrouwen in de groep, tussen de leerlingen, tussen de leerling en leerkracht en binnen het team. De populatie leerlingen is uitdagend, evenals de thuissituatie van veel leerlingen. Dat betekent dat het team van De Kubus, naast het bieden van kwalitatief goed onderwijs, ook een grote rol speelt in de (zorg)ondersteuning naar hun leerlingen. Waardering, veiligheid en expertise is hierbij onontbeerlijk. Het team werkt hier samen aan zodat eenieder vanuit de eigen rol en professionaliteit de gevraagde inzet kan en durft te leveren. Hiervoor is een open houding nodig zodat alle aanwezige expertise wordt ingezet.

Kwaliteit

Door de verscheidenheid aan expertise is het onderwijs op De Kubus rijk, uitdagend en ‘werelds’. Want: 'Oog voor de wereld' is ons motto. De wereld houdt niet op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers. Om dit te kunnen doen zorgen we voor een stevige basis rondom de kernvakken (rekenen, taal en lezen) en bieden we door onze geïntegreerde zaakvakken (‘Wereldtijd’) en de keuzeklas voor alle leerlingen een uitdagend palet. Daarbij helpen we onze leerlingen de juiste keuzes te maken en stappen te zetten. Maar niet alleen onze leerlingen, dat doen we ook bij elkaar. Naast een stevige basis in het curriculum, is ook het klassenmanagement van belang. Leerkracht en leerlingen maken samen afspraken hierover en geven daar gezamenlijk invulling aan. Als dat afsprakenkader goed geborgd en gevolgd wordt, biedt dat een rustige basis voor leren, ontdekken en talentontwikkeling.

Passie

Het team van De Kubus is intrinsiek gemotiveerd om van de basisschoolperiode voor de leerlingen een plezierige tijd te maken. Een tijd vol verwondering, leerervaringen en fijne sociale contacten. Vanuit de passie voor onderwijs doen we dit. Die passie wordt ondersteund door waardering en mogelijkheden. Waardering voor elkaar en voor het werk, mogelijkheden voor ontwikkeling en specialisatie. Door de drie kernwaarden samen verder invulling te geven en te vertalen en concretiseren in de dagelijkse praktijk wordt dit vanzelfsprekend de gezamenlijke basis van waaruit het team van De Kubus werkt.


© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden